Algemene voorwaarden TestingTalents B.V.

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de diensten die worden aangeboden door TestingTalents B.V. (hierna: TT) op of via www.testingtalents.nl of een andere door TT geëxploiteerde website.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.

1.3. Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij automatisch van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht worden genomen.

1.5. TT heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen worden gemeld op de website en worden als effectief beschouwd 5 dagen nadat ze op de website zijn gemeld.

Artikel 2 - Definities

a. TT: eigenaar en exploitant van de website www.testingtalents.nl en diverse andere websites

b. Website: de website www.testingtalents.nl en eventuele andere door TT geëxploiteerde websites op het gebruik waarvan deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard door TT

c. Testlokaal: een platform en softwaretool waarmee klanten van TT bij hun respondenten testen kunnen afnemen en de testgegevens kunnen beheren

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen TT en een klant die gebruik maakt van de diensten van TT

e. Bezoeker: de persoon die de website bezoekt

f. Klant: de (rechts)persoon die, na registratie op de website, gebruik kan maken van alle op de website geboden diensten

g. Respondent: de persoon bij wie een klant van TT een test afneemt

h. Persoonsgegevens: de door een klant of respondent te verstrekken gegevens die tot zijn persoon herleidbaar zijn

i. Adverteerder: de klant die adverteert op de website

j. Advertentie: een advertentie op de website waarin een klant een product en/of dienst aanbiedt of zoekt

k. Krediet: een financieel tegoed dat de klant bij TT heeft om testen te laten afnemen door respondenten en/of advertenties te plaatsen en/of andere diensten af te nemen

Artikel 3 - Registratie en overeenkomst

3.1. Registratie op de Website is alleen toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar, die een wettelijk bindende overeenkomst kunnen sluiten.

3.2. De door TT via de Website aangeboden testproducten zijn bedoeld voor professionele gebruikers die beschikken over voldoende kennis en ervaring om de testen te gebruiken en de testresultaten te interpreteren. TT voert daarop geen controle uit.

3.3. Door het registreren als Klant op de Website, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden en komt er tussen TT en de Klant een Overeenkomst tot stand. Deze Overeenkomst geeft de Klant het recht alle op de Website aangeboden diensten (tegen betaling) te gebruiken, alsmede de door TT ter beschikking gestelde software te gebruiken, en geeft TT het recht de geregistreerde informatie te gebruiken en op te slaan.

3.4. Indien een bezoeker van de Website ervoor kiest zich niet te registreren als Klant, kan er slechts van bepaalde diensten gebruik gemaakt worden. Een bezoeker kan zich jegens TT niet beroepen op enige overeenkomst met TT en TT is jegens bezoekers niet gehouden enige verplichting na te komen.

3.5. Een Overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden.

3.6. TT heeft het recht om zonder opgaaf van reden een registratie door een bezoeker te weigeren en daarmee de toegang tot de op de Website aangeboden diensten te blokkeren.

3.7. TT heeft eveneens zonder opgaaf van reden het recht om een eenmaal geregistreerde Klant uit haar bestanden te verwijderen, de verdere toegang tot de op de Website aangeboden diensten te blokkeren en/of door de Klant geplaatste informatie te verwijderen. Daarvan zal in ieder geval sprake zijn indien TT constateert dat de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of geregistreerd, niet voldoende gekwalificeerd is voor afname van bepaalde diensten, in strijd handelt met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of goede zeden, in strijd met onderhavige algemene voorwaarden of Overeenkomst, dan wel indien de Klant problemen veroorzaakt en/of niet handelt in overeenstemming met het beleid van TT.

3.8. Een eventuele blokkering van toegang en/of verwijdering van gegevens laat onverlet het recht van TT om rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te vorderen.

3.9. Een Overeenkomst kan op ieder gewenst moment door TT en/of de Klant, met inachtname van een opzegtermijn van één maand, worden beëindigd middels een schriftelijke bevestiging aan de andere partij.

3.10. Verplichtingen die bestemd zijn om na de beëindiging geldig te blijven, zoals de verplichtingen ten aanzien van Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten, blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

Artikel 4 - Persoonsgegevens

4.1. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die zij op de Website hebben geregistreerd en/of verstrekken aan hun Respondenten. TT kan bezoekers, andere Klanten en/of Respondenten niet garanderen dat de door een Klant geregistreerde en/of verstrekte informatie juist is.

4.2. Na registratie als Klant op de Website krijgt de Klant een inlognaam en wachtwoord toegekend, waarmee op de Website kan worden ingelogd en waarmee de Klant zijn Persoonsgegevens kan beheren en/of wijzigen. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat derden niet in het bezit komen van de inlognaam en het wachtwoord. Het wachtwoord kan door de Klant worden gewijzigd. TT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat derden in het bezit zijn gekomen van de inlognaam en/of het wachtwoord van de Klant.

4.3. Indien een Klant zich uitschrijft op de Website, zal TT de Persoonsgegevens nog een half jaar in haar systeem bewaren en daarna archiveren of verwijderen.

4.4. De resultaten van een door een Respondent afgelegde test worden, tenzij anders tussen de Klant en Respondent overeengekomen, ter beschikking gesteld van de Respondent. De Klant mag deze resultaten niet zonder schriftelijke toestemming van de Respondent ter beschikking stellen aan derden. Het is de Klant toegestaan de resultaten voor uitsluitend eigen interne doeleinden te gebruiken.

4.5. Alle door testen verkregen informatie en andere middels de Website verkregen informatie, wordt eigendom van TT. TT zal door registratie verkregen informatie uitsluitend gebruiken ten behoeve van communicatie met Klanten en/of Respondenten, zal de door testen verkregen informatie uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruiken voor bijvoorbeeld statistische doeleinden en zal de overige verkregen informatie strikt vertrouwelijk behandelen. TT zal Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van enige wettelijke bepaling of voorschrift gehouden is.

Artikel 5 - Verwerking persoonsgegevens

5.1. Voor zover TT in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst persoonsgegevens voor Klant verwerkt, wordt TT als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangemerkt, zoals gedefinieerd in artikel 4 lid 8 AVG, en geldt de overeenkomst tevens als verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG. In dit kader gelden de volgende definities:

a. Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

b. Verwerkersovereenkomst: artikel 5 tot en met 12 van deze algemene voorwaarden;

c. Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens;

d. Derde: ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te Verwerken;

e. Medewerker: elke medewerker, agent, aannemer, oproepkracht of elke andere persoon die onder het directe gezag van Verwerker werkt;

f. Openbaarmaking/openbaren: elke vorm van openbaar maken van Persoonsgegevens aan (inclusief toegang op afstand door) iedere Medewerker of Derde;

g. Persoonsgegeven(s): alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

h. Toepasselijke Privacywetgeving: alle wet- en regelgeving (inclusief richtlijnen en gedragscodes) die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens inclusief alle wijzigingen en aanpassingen daarop;

i. Verwerken/Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

j. Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens bepaalt;

k. Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens Verwerkt.

Artikel 6 - Verplichtingen Verwerker

6.1. Verwerker voldoet bij de uitvoering van de verplichtingen van deze Verwerkersovereenkomst aan de Toepasselijke Privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om ter zake redelijke aanwijzingen te geven aan Verwerker.

6.2. Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens in opdracht van en ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid. Verwerker zal de Persoonsgegevens die hij voor Verwerkingsverantwoordelijke Verwerkt niet voor andere doeleinden verwerken dan expliciet overeengekomen tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.

6.3. Verwerker verwerkt de volgende Persoonsgegevens voor Verwerkingsverantwoordelijke: naam en e-mailadres van Respondent.

6.4. Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de Toepasselijke Privacywetgeving.

6.5. Verwerker verschaft haar Medewerkers enkel toegang tot de Persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst en waarborgt dat haar Medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

6.6. Verwerker zal de Persoonsgegevens enkel buiten Nederland Verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. Indien Verwerker de Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte brengt, zal Verwerker er voor zorg dragen dat dit conform de Toepasselijke Privacywetgeving geschiedt.

6.7. Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een Derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke of in overeenstemming met een wettelijke verplichting, in welk geval de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de Verwerking in kennis stelt van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

6.8. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker toestemming voor het inschakelen van 123test B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap bij de uitvoering van de Overeenkomst. Verwerker zal aan 123test B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap dezelfde verplichtingen opleggen inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens als de verplichtingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst.

6.9. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om te kunnen voldoen aan diens wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen door Verwerker en maakt audits, waaronder inspecties door de Verwerkingsverantwoordelijke of een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur, mogelijk en draagt eraan bij.

6.10. Verwerker meldt zo spoedig mogelijk aan Verwerkingsverantwoordelijke als de Verwerker:

> om welke reden dan ook niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst; of

> zich bewust wordt van omstandigheden of veranderingen in de Toepasselijke Privacywetgeving die het nakomen van haar verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst substantieel bemoeilijken.

Artikel 7 - Melding Datalekken

7.1. Verwerker brengt Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte, en in elk geval niet later dan 48 uur na de ontdekking van een (vermoedelijk) Datalek, als Verwerker weet of redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat een Datalek heeft plaatsgevonden, waaraan de Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke zijn blootgesteld.

7.2. De kennisgeving genoemd in het vorige artikel bevat in ieder geval:

a. tijdstip van ontdekking c.q. vermoeden van het bestaan van een Datalek;

b. de aard van het Datalek en de voortgang van een eventueel onderzoek naar het Datalek;

c. op wat voor Persoonsgegevens het Datalek betrekking heeft;

d. de hoeveelheid Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke waarop het Datalek betrekking heeft;

e. de daadwerkelijke en mogelijke nadelige gevolgen van het Datalek voor de bescherming van Persoonsgegevens en voor de Betrokkenen;

f. de instanties waar - naast Verwerker - meer informatie over het Datalek kan worden verkregen;

g. de maatregelen die door Verwerker getroffen zijn of die Verwerker voorstelt om de negatieve gevolgen van het Datalek te beperken en te verhelpen.

Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.

7.3. In het geval van een Datalek, dient Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek, onverwijld alle redelijkerwijs noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak, de omvang en de gevolgen van de inbreuk vast te stellen. Daarnaast treft Verwerker onverwijld maatregelen ten behoeve van beperking van mogelijke schade ten gevolge van het Datalek. Verder werkt Verwerker op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs mee aan het adequaat informeren van Betrokkenen.

Artikel 8 - Verzoek tot inzage in persoonsgegevens

8.1. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren over alle verzoeken met betrekking tot inzage in de Persoonsgegevens die rechtstreeks van een Betrokkene zijn ontvangen. Verwerker zal enkel op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zelf gevolg geven aan een dergelijk verzoek.

8.2. Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.

8.3. Verwerker zal, rekening houdend met de aard van de Verwerking, de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan inzageverzoeken of verzoeken tot verwijdering, wijziging of correctie van Persoonsgegevens, alsmede aan enig ander verzoek of klacht voor zover die in verband staat met de verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Toepasselijke privacywetgeving. Partijen zullen te goeder trouw overleggen over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

Artikel 9 - Subverwerkers

9.1. Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke een sub-Verwerker (onderaannemer) inschakelen bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker is daarbij volledig aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor enig handelen of nalaten van sub-Verwerker in verband met de Verwerking, alsof dit handelen of nalaten het handelen of nalaten van Verwerker betreft.

9.2. Verwerker draagt er zorg voor dat de sub-Verwerkers contractueel gebonden zijn aan dezelfde verplichtingen in verband met de Verwerking als die waar Verwerker op grond van deze Verwerkersovereenkomst aan is gebonden.

Artikel 10 - Beveiliging

10.1. Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen te allen tijde een passend beveiligingsniveau waarbij rekening gehouden wordt met de stand van de techniek, de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen afgezet tegen de risico’s en de aard van de Persoonsgegevens die de Verwerker Verwerkt.

10.2. De maatregelen die Verwerker onderhoudt ten tijde van het ondertekenen van deze Verwerkersovereenkomst zijn nader gespecificeerd in een register. Verwerker zal deze maatregelen regelmatig, en minimaal een per jaar of zo vaak als nodig, testen en beoordelen of de maatregelen nog een passend beveiligingsniveau garanderen.

10.3. Verwerker rapporteert minimaal eens per jaar, en daarnaast op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke, over de beveiliging van de Persoonsgegevens. Indien Verwerker de beveiligingsmaatregelen op een ingrijpende wijze wijzigt, zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1. In het geval Verwerker aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade. Voorts is de aansprakelijkheid van Verwerker beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij van Verwerker wordt uitgekeerd.

11.2. Verwerker is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gederfde omzet of reputatieschade.

11.3. Verwerkingsverantwoordelijke zal zich houden aan de Toepasselijke Privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Verwerkingsverantwoordelijke in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst of enige overtreding door Verwerkingsverantwoordelijke in de Toepasselijke Privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand) en schade van Verwerker (waaronder mede begrepen eventuele door de toezichthouder opgelegde boetes) vergoeden.

Artikel 12 - Beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat de Overeenkomst tussen TT en Klant eindigt of, voor zover nodig ter nakoming van de afspraken uit de Verwerkersovereenkomst en/of indien hier in de overeenkomst nadere afspraken zijn gemaakt, op een later in gezamenlijk overleg vastgesteld tijdstip.

12.2. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, zal Verwerker in geval van beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zo spoedig mogelijk alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren, alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen, en aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd en hiervan desgevraagd bewijs overleggen.

12.3. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

12.4. Verwerker zal in dat geval conform deze Verwerkersovereenkomst zorg blijven dragen voor de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 13 - Aangeboden diensten

13.1. TT biedt enerzijds een platform en bijbehorende software waarmee Klanten testen kunnen afnemen bij hun Respondenten en de testgegevens kunnen beheren. Anderzijds biedt TT de mogelijkheid Advertenties te plaatsen op de Website.

13.2. TT is geen partij bij welke transactie dan ook die via de Website tot stand komt tussen een Klant en diens Respondenten en/of derden. Eventuele problemen tussen een Klant en een Respondent en/of een derde dienen door deze partijen zelf te worden opgelost.

13.3. Omdat TT geen partij is bij transacties die via de Website tot stand komen, is het de volledige verantwoording van partijen om de juiste informatie te verstrekken aan de andere partij danwel de verstrekte informatie te verifiëren. TT is niet aansprakelijk voor eventuele door enige partij verstrekte onjuiste informatie en/of andere problemen die zich bij een transactie via de Website kunnen voordoen. TT oefent geen controle uit op de juistheid en/of volledigheid van de geregistreerde en/of via advertenties verstrekte informatie.

13.4. Door acceptatie van deze voorwaarden vrijwaart de Klant TT voor alle mogelijke onjuiste informatie die op of via de Website wordt gemeld en voor alle schade die mogelijk ontstaat als gevolg van een transactie die via de Website tot stand komt.

13.5. TT is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot de Website, als gevolg van (technische) storingen, en/of enige tekortkoming van TT in de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 - Adverteren

14.1. Op websites van 123test B.V. kunnen door Klanten Advertenties worden geplaatst. De verschillende advertentiemogelijkheden en bijbehorende prijzen staan vermeld op de Website.

14.2. Advertenties waarin producten en/of diensten worden aangeboden danwel gezocht dienen deze producten en/of diensten zo nauwkeurig mogelijk te vermelden.

14.3. Het is voor een Adverteerder steeds mogelijk een geplaatste Advertentie te wijzigen of te verwijderen.

14.4. De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, beledigend, discriminerend, onjuist, misleidend zijn.

14.5. Een Advertentie dient door de Adverteerder van de Website te worden verwijderd indien de Adverteerder de producten en/of diensten niet langer aanbiedt of zoekt.

14.6. TT heeft het recht een Advertentie redactioneel zodanig te bewerken, dat deze voldoet aan de daaraan door TT gestelde (redactionele) eisen, en heeft tevens het recht de Advertenties naar eigen inzicht zichtbaar en doorzoekbaar te maken.

14.7. TT heeft het recht zonder opgaaf van reden Advertenties te weigeren of op ieder moment te verwijderen van de Website, zoals bijvoorbeeld Advertenties voor producten en/of diensten die, naar het oordeel van TT, niet duidelijk zijn, niet in overeenstemming zijn met het beleid van TT en/of de reputatie van TT kunnen schaden en Advertenties waarvan de inhoud, naar het oordeel van TT, inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten) of anderszins als onrechtmatig jegens derden hebben te gelden.

Artikel 15 - Betaling

15.1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn in euro’s en excl. BTW.

15.2. Voor het inzien van de resultaten van een door een Respondent afgelegde test worden door TT per afgenomen test eenmalig kosten aan de Klant in rekening gebracht. De verschillende tests en bijbehorende prijzen staan vermeld op de Website. De resultaten van een test kunnen niet eerder worden ingezien, dan nadat de betaalprocedure zoals vermeld op de Website volledig is doorlopen en TT het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

15.3. Voor het plaatsen van een Advertentie gelden de prijzen zoals vermeld op de Website. Een Advertentie wordt niet eerder geplaatst op de Website, dan nadat de betaalprocedure zoals vermeld op de Website volledig is doorlopen en TT het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

15.4. De door een Klant verschuldigde bedragen worden in mindering gebracht op het krediet van de Klant.

15.5. Een Klant kan zijn krediet op ieder gewenst moment verhogen op de wijze zoals op de Website vermeld. Eenmaal betaald krediet zal door TT nimmer worden gerestitueerd. De Klant dient het krediet ‘op te nemen’ middels het afnemen van testen en/of het plaatsen van Advertenties.

15.6. Na het bestellen van een krediet ontvangt de Klant per e-mail een orderbevestiging en een factuur voor het bestelde krediet.

15.7. Indien zich problemen voordoen bij de betaling en TT is genoodzaakt incassomaatregelen te treffen, dan worden alle daaraan verbonden kosten op de Klant verhaald. Indien betaling niet alsnog plaatsvindt binnen 3 werkdagen na ontvangst van de factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd.

15.8. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de Klant is TT bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de Klant zijn (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 16 - Kosten

16.1. De Klant is aan TT buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die TT moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de Overeenkomst al dan niet in rechte van de Klant te vorderen.

16.2. Buitengerechtelijke kosten zijn door de Klant verschuldigd in ieder geval waarin TT zich terzake van rechts-bijstand, waaronder invordering van aan TT toekomende bedragen, van de hulp van een derde heeft verzekerd.

16.3. Onverminderd eventuele verdere rechten van TT bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

17.1. TT is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers, Klanten, Respondenten of Adverteerders lijden als gevolg van het gebruik van de Website en/of via de Website gesloten transacties.

17.2. De Website en daarop geboden diensten biedt TT aan ‘as is’. TT biedt enkel een platform en software om testen af te nemen, de daaruit voortvloeiende gegevens te beheren en/ of Advertenties te plaatsen. TT is niet aansprakelijk voor gedragingen van bezoekers, Klanten, Respondenten of Adverteerders op de Website noch voor de door hen verstrekte informatie.

17.3. TT staat uitdrukkelijk niet in voor door de Klanten jegens hun Respondenten gepretendeerde professionaliteit en/of kennis en ervaring op enig gebied. De Klant dient De Respondent in staat te stellen hun professionaliteit te beoordelen en door de Klant terzake verstrekte informatie te kunnen verifiëren.

17.4. De informatie die door TT op de Website is geplaatst en de inhoud van de testen, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. TT is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de daardoor eventueel ontstane schade.

17.5. Bezoekers, Klanten, Respondenten en Adverteerders vrijwaren TT voor alle schade, waaronder gevolg-/bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst-/omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door het gebruik van de Website veroorzaakt, of door de (tijdelijke) onmogelijkheid de Website te gebruiken en/of Advertenties te plaatsen, tenzij er aan de zijde van TT sprake is van opzet of grove schuld.

17.6. Voor zover TT wordt aangesproken door derden vanwege de door een Adverteerder op de Website geplaatste Advertentie en/of de daarin vervatte informatie, vergoedt de Adverteerder TT volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die TT moet maken terzake van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, e.d.. Deze kosten bedragen minstens 15% van het geclaimde schadebedrag, onverminderd het recht van TT de werkelijk door TT gemaakte kosten van rechtsbijstand op de Adverteerder te verhalen.

17.7. In alle gevallen waarin de Klant uit hoofde van dit artikel gehouden is TT schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste verzoek van TT gehoor te geven aan haar oproep TT in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.

17.8. De aansprakelijkheid van TT op grond van enige Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald of had moeten betalen terzake de test(en) en/of Advertentie(s).

Artikel 18 - Intellectuele eigendomsrechten

18.1. Het is Adverteerders niet toegestaan in Advertenties beschermde namen of logo’s van bedrijven te vermelden, anders dan de naam en/of het logo van de Adverteerder zelf, mits de Adverteerder daartoe schriftelijke toestemming van een derde heeft verkregen.

18.2. Indien TT door een derde wordt aangesproken terzake van inbreuk op diens rechten vanwege namen, teksten of afbeeldingen die voorkomen in een door een Adverteerder op de website geplaatste Advertentie, en TT kan er van uit gaan dat deze aanspraak terecht is, wordt de bewuste Advertentie direct van de Website verwijderd.

18.3. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door TT aangeboden testproducten zijn en blijven eigendom van TT. De Klant heeft slechts het recht de testproducten (tegen afzonderlijke betaling per test) te gebruiken voor haar Respondenten. Het is de Klant niet toegestaan de testproducten op andere wijze dan via de Website te gebruiken, noch heeft de Klant het recht het door TT aangeboden platform en de ter beschikking gestelde softwaretool te gebruiken voor andere doeleinden dan waartoe door TT (tegen afzonderlijke betaling per test) aan de Klant ter beschikking gesteld.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de gedaagde.

19.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met TT gesloten Overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.