Privacyverklaring TestingTalents B.V.

TestingTalents B.V. (hierna: TestingTalents) verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website www.testingtalents.nl. Voorop staat dat TestingTalents veel waarde hecht aan jouw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. TestingTalents is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51085283.

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Aanvraag tot gebruik van onze dienstverlening

Via onze website kunnen zakelijke gebruikers een aanvraag doen tot het gebruik van onze dienstverlening. Daarbij worden door ons de volgende persoonsgegevens verwerkt van de contactpersoon:

 • voornaam en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • functie binnen bedrijf.

Nieuwsbrieven

Via onze website kan je jezelf aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij enkel om jouw e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Contactformulier

Indien je op onze website een contactformulier invult om meer informatie aan te vragen, vraagt TestingTalents om je naam en e-mailadres. 

Leveranciers

Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, woonplaats/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens.

Doel verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • om overeenkomsten met je te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om aanbiedingen te kunnen doen;
 • werving en selectie;
 • om geldende wet- en regelgeving te kunnen nakomen.

Je persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • in het belang van de veiligheid van de Staat;
 • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien je credits koopt voor het afnemen van testen bij TestingTalents, verwerkt TestingTalents jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ook kan het zijn dat TestingTalents een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Denk hierbij aan een direct marketing belang. TestingTalents zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van jouw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van TestingTalents anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van TestingTalents zwaarder weegt, worden jouw persoonsgegevens op basis van de genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerkt TestingTalents persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht.

In alle andere gevallen vraagt TestingTalents expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, staat het je altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor TestingTalents de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van jouw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van TestingTalents.

Ontvangers van gegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld ons administratiekantoor;
 • degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie;
 • anderen, indien je daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend;
 • anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door TestingTalents;
 • anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Met de derde partij die namens en in opdracht van TestingTalents jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacywetgeving. Door TestingTalents ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Hierbij valt te denken aan ons administratiekantoor.   

Doorgifte naar andere landen

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Rechten betrokkenen

Verzet

Je kan kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar servicedesk@testlokaal.nl. TestingTalents zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kan je in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar servicedesk@testlokaal.nl. TestingTalents zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal TestingTalents de verwerking beëindigen. 

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heb je het recht om jouw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kan je de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken en heb je het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer je van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kan je een e-mail sturen naar servicedesk@testlokaal.nl. TestingTalents zal je binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen jouw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van jouw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Tot slot informeren wij je dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien jouw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens

TestingTalents heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. De directie en eventuele werknemers van TestingTalents zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om je bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze website, www.testingtalents.nl, maakt gebruik van Google Analytics en Matomo.

Functionele cookies

TestingTalents plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Google Analytics en Matomo

TestingTalents maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics en Matomo, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Wijziging privacyverklaring

Het is mogelijk dat in deze privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.testingtalents.nl. Houd deze website dus goed in de gaten. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2018.

Contactgegevens

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail (servicedesk@testlokaal.nl), telefonisch (024-2210084) of via ons contactformulier.

Noviotech Campus Nijmegen
Jonkerbosplein 52 (building 52Nijmegen)

6534 AB Nijmegen